Solidaritetsfond

Familier som lever med fattigdomsutfordringer kan ha vansker med å betale det det koster å være med i idretten. En del av disse får hjelp av NAV og Flyktningetjenesten.

Men vi har også en stor gruppe som ikke kvalifiserer til hjelp hos disse.  Det kan være helseutfordringer, permitteringer, høye boutgifter, skilsmisse og andre grunner til at økonomien oppleves svært krevende i korte eller lengere perioder.

For å kunne hjelpe denne gruppen, ønsker Tromsø idrettsråd at alle våre klubber i Tromsø kommune oppretter solidaritetsfond. Dette gjelder spesielt de klubbene som tilrettelegger for barne- og ungdomsidrett.

Et solidaritetsfond i klubb er ment for at klubbens medlemmer, hvor de kan søke om å få økonomisk støtte til aktiviteter i regi av klubb. Dette fondet kan gjerne være et spleiselag hvor man også inviterer kommune, næringsliv, medlemmer som har økonomi til å betale litt ekstra eller andre det kan være mulig å få støtte hos.

Vi anbefaler klubbene å lage egne retningslinjer for dette fondet, for å kunne sikre at fondet hjelpe de rette familiene.

Ordningen er relativt ny, hvor den den første klubben i Tromsø etablerte fond i 2017. Vi ønsker at idretten skal ha både kunnskap og bevissthet om virkningen av barnefattigdom, og opprettelsen av et slikt fond håper vi vil kunne motvirke at barn og unge faller ut p.g.a. familiens økonomi.

 

Her kan du lese mer om barnefattigdom.

https://www.bufdir.no/Familie/Barnefattigdom/