Søk støtte hos NAV

Barn skal gis rett og mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Dette er en rett nedfelt i FNs barnekonvensjon hvor det står

«Alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv» (artikkel 31).

Dette betyr at alle barn som ønsker idrett som fritidsaktivitet skal gis mulighet til dette. For å nå dette målet jobber idrettsrådet med de barrierene som ofte hindrer denne deltagelsen, som økonomi og kulturforståelse. Å være ny i ett land innebærer mye nytt, og for nye tromsøværinger er det viktig at disse både gis tid nok og kunnskap nok til å sikre barnas deltagelse i fritidsaktiviteter slik det er organisert i Norge. Deltakelse i organisert idrett- kultur og fritidsaktiviteter er viktig for barn og unge. Deltakelse øker sjansen for god integrering, inkludering, fysisk aktivitet, helse, opplevelser, mestring, språkopplæring, økt nettverk, venner og sosial tilhørighet. Dette gjelder ikke bare barna, men ofte også de foresatte.

Barns deltakelse i organiserte fritidstilbud innebærer også forpliktelser for de foresatte. Det er viktig at de foresatte får god informasjon om hva som forventes av dem i forhold til deltakelse på kamper, oppvisninger, turneringer og  dugnader. Det samme gjelder verdien denne deltakelse kan gi for foreldrene i form av  økt nettverk, erfaring med frivillig arbeid, språktrening osv. Det er ikke bare barnet som deltar, men hele familien. For barn er det også svært viktig å ha foresatte med, at de er interessert, støtter opp om og ønsker å bidra så mye som mulig.

Tromsø idrettsråd har utarbeidet en brosjyre for nye foresatte i idretten. Den kan du laste ned her:

https://www.tir.no/aktivitetsguide/foreldrebrosjyre/

På Tromsø kommune sin sider finner du informasjon om ulike ordninger for familier som lever med vanskelig økonomi, eller lavinntekt over tid.

https://www.tromso.kommune.no/navfamilie.439930.no.html