Idrettens egen visjon er IDRETTSGLEDE FOR ALLE. En visjon med tydelig retning på både fokus og det arbeidet som gjøres i alle våre klubber.

Vi vet samtidig at denne deltagelse ikke er like lett tilgjengelig for alle. Undersøkelser viser bl. a at barn og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. I tillegg lever mange barn/ ungdom i familier med lavinntekt. Oppvekst i en lavinntektsfamilie er et komplekst og sammensatt problem, og handler om mer enn kun lav familieinntekt. Dårlige levekår utfordrer barns muligheter til å realisere sine rettigheter slik de er nedfelt i FN sin barnekonvensjon. Barnefattigdom i Norge handler ikke så mye om sosial nød eller mangel på nødvendige forbruksvarer, men om å bli ekskludert fra fritidsaktiviteter som f.eks. idrett. Forskning viser at disse barna har større risiko enn andre barn for selv å bli fattige som voksne, at de i mindre grad enn andre barn deltar i sosiale aktiviteter, og at det også er en sammenheng mellom inntektssituasjonen til familien og barns psykososial helse. Her kan idretten gjøre en forskjell.

Tromsø idrettsråd arbeider gjennom sitt inkluderingsarbeid for at alle barn og unge skal ha en meningsfull fritid gjennom et aktivitetstilbud i idretten. I bunnen for dette arbeidet ligger et familieperspektiv på rekrutteringen, da foresatte er drivere av det meste av barne- og ungdomsidretten i Norge og på den måten er en av de viktigste forutsetningene for å skape og opprettholde aktivitet. Klubbdriften er tuftet på frivillighet og dugnad. For alle som er ny i idretten er det viktig å få formidlet de forpliktelsene og rettighetene som ligger i idrettsmedlemskapet. For mennesker fra andre kulturer og tradisjoner er dette spesielt viktig.

Inkludering i idrett er også holdningsarbeid, og er en kontinuerlig prosess. Tromsø idrettsråd ønsker å utvikle dette arbeidet i lag med idrettsklubbene, Tromsø kommune og andre frivillige organisasjoner.  Vi må i fellesskap løse de kulturelle og økonomiske barrierene for å sikre at idretten som læringsarena er en mulighet, og tilgjengelig for alle barn og unge I Tromsø kommune.