Aktivitetsguide

Aktivitetsguide

Mål for prosjektet aktivitetsguide:

Alle barn i familier som lever med lavinntekt skal få tilbud og hjelp til å delta i en idrettsaktivitet eller et idrettstilbud i kommunen gjennom å etablere aktivitetsguider. Aktivitetsguider er personer som arbeider for å få barn i risikosonen inn i idrett, som et nærmiljøtiltak.

Vi skal legge forholdene til rette for å utvikle og styrke sosialt fellesskap og solidaritet i nærmiljøet.