Prinsipper for fordeling av treningstid i kommunale idrettshaller og gymsaler. Vedtatt på Årsmøtet 11.03.2015.

 • Idretten i Tromsø søkes organisert etter nærhetsprinsippet – lokale klubber og lokal aktivitet. Typiske bydelsklubber har et særlig ansvar for en allsidig tilrettelegging av aktivitet for barn og ungdom som inkluderer barneidrettsskoler og flere særidretter.
 • Kjerneaktiviteten for klubbens barneaktiviteter (til og med 12 år) skal være frem til kl. 20.00.
 • Sesongbasert idrett for barn og ungdom (til og med 19 år) skal gis fortrinn i sin sesong.
 • Toppidrett (nasjonale serier/nasjonalt nivå) skal gis en rimelig grad av treningstid gjennom hele sesongen, men må også akseptere nedjustert treningstid etter endt seriespill (alt.sluttspill) til fordel for andre idretter.
 • Det gis rom for å avsette treningstid til «åpen hall prosjekter» i helger.
 • I den grad grupper og eventuelle lag kan oppnå fordeler ved å trene sammen og/eller ha sammenhengende trening, bør det forsøkes gjennomført.
 • Selv om barn og ungdom skal ha prioriterte treningstimer, skal det tas hensyn til voksne brukergrupper og timer for mosjonsaktivitet. Voksne skal imidlertid ikke fortrenge aktivitet for barn og ungdom. Mosjonsaktiviteten skal fortrinnsvis foregå i kommunale gymsaler og bedriftsidrettshallen.
 • Som grunnlag for timeberegning og tildeling av timer vil klubbens aktive utøvere (til og med 26 år) og/eller antall lag i seriespill for forrige sesong bli benyttet.
 • Ved tildeling skal det tas hensyn til klubbens samlede tilgang og forbruk av treningstimer i alle idrettshaller/anlegg.
 • Timer tildeles primært til fordel for klubbens interne prioriteringer, men Idrettsrådet kan avsette treningstimer til spesielle grupper/aktiviteter innenfor de respektive klubber.
 • Idrettsrådet skal gjennom samarbeid med aktuelle klubber søke å ivareta organiseringen av idrett/fysisk aktivitet for funksjonshemmede.
 • Både Tromsø Idrettsråd og Tromsø kommune kan gjennomføre brukerundersøkelser med tilhørende omprioriteringer av tildelte timer om treningstiden ikke benyttes eller ved gjentatt lav aktivitetsnivå på treninger.
 • Eventuell ledig halltid kan leies ut av kommunen. Idrettsaktivitet skal prioriteres foran annen utleie.
 • Alle klubber, lag og foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund, som får tildelt treningstimer i kommunale idrettshaller og gymsaler, er pliktig å sertifisere seg som «Rent idrettslag» gjennom Antidoping Norge.